Publicaties

De minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen de AIV advies vragen. Ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen de AIV advies vragen. Daarnaast kan de AIV ook uit eigen beweging adviezen opstellen. Een permanente commissie op het gebied van de rechten van de mens, ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid of Europese integratie buigt zich over de adviesaanvraag en bereidt een ontwerptekst voor die vervolgens in de AIV wordt behandeld. Afhankelijk van de aan de AIV voorgelegde vragen kunnen ook deskundigen uit verschillende permanente commissies worden gevraagd gezamenlijk een advies voor te bereiden. In enkele gevallen wordt een kort briefadvies uitgebracht. Na vaststelling in de AIV wordt het (brief-)advies naar de minister(s) gestuurd en naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer. De regering is vervolgens verplicht een reactie te formuleren op het advies.

Alle adviezen zijn voor iedereen gratis te verkrijgen bij de staf van de AIV en kunnen op deze website, maar ook telefonisch, schriftelijk of per email worden aangevraagd. De adviezen kunnen ook worden gedownload. Alle adviezen worden in het Engels vertaald, sommige ook in het Frans en een enkele ook in andere talen.

Adviezen
nr. 111 China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa
nr. 110 Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond
nr. 109 Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven.
nr. 108 Coalitievorming na de Brexit: allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt
nr. 107 Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming
nr. 106 De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa
nr. 105 Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU
nr. 104 De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa
nr. 103 'Brexit means Brexit': op weg naar een nieuwe relatie met het VK
nr. 102 De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen
nr. 101 Veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika
nr. 100 Goed geschakeld? Over de verhouding tussen regio en de EU
nr. 99 Daadkracht door de Dutch Diamond: ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen
nr. 98 Gedifferentieerde integratie: verschillende routes in de EU-samenwerking
nr. 97 Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle
nr. 96 Inzet van snelle reactiemachten
nr. 95 Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof
nr. 94 Instabiliteit rond Europa: confrontatie met een nieuwe werkelijkheid
nr. 93 ACS–EU-Samenwerking na 2020: op weg naar een nieuw partnerschap?
nr. 92 Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht
nr. 91 Nederland en de Arabische regio: principieel en pragmatisch
nr. 90 De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?
nr. 89 Naar betere mondiale financiële verbondenheid: het belang van een coherent internationaal economisch en financieel stelsel
nr. 88 Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan vertrouwen
nr. 87 De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking
nr. 86 Azië in opmars: strategische betekenis en gevolgen
nr. 85 Criminaliteit, corruptie en instabiliteit: een verkennend advies
nr. 84 Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking
nr. 83 Tussen woord en daad: perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten
nr. 82 Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking: naar flexibiliteit en vertrouwen
nr. 81 Nederland en het Europees Parlement: investeren in nieuwe verhoudingen
nr. 80 Ongelijke werelden: armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking
nr. 79 De Arabische regio, een onzekere toekomst
nr. 78 Europese Defensiesamenwerking: soevereiniteit en handelingsvermogen
nr. 77 Digitale Oorlogvoering
nr. 76 Het Mensenrechtenbeleid van de Europese Unie: tussen ambitie en ambivalentie
nr. 75 Hervormingen in de Arabische regio: kansen voor democratie en rechtsstaat?
nr. 74 Ontwikkelingsagenda na 2015: Millennium Ontwikkelingsdoelen in perspectief
nr. 73 Het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering; zoeken naar constanten in een veranderende omgeving
nr. 72 Piraterijbestrijding op zee: een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden
nr. 71 Het vermogen van de EU tot verdere uitbreiding
nr. 70 Nederland en de Responsibility to Protect: de verantwoordelijkheid om mensen te beschermen tegen massale wreedheden
nr. 69 Samenhang in Internationale Samenwerking: reactie op WRR-rapport 'minder pretentie, meer ambitie'
nr. 68 De EU en de crisis: lessen en leringen
nr. 67 Het nieuwe strategisch concept van de NAVO
nr. 66 Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking
nr. 65 Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties
nr. 64 Crisisbeheersingsoperaties in fragiele staten: de noodzaak van een samenhangende aanpak
nr. 63 Universaliteit van de Rechten van de Mens; principes, praktijk en perspectieven
nr. 62 Klimaat, energie en armoedebestrijding
nr. 61 De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang
nr. 60 Nederland en de Europese Ontwikkelingssamenwerking
nr. 59 De inhuur van private militaire bedrijven: een kwestie van verantwoordelijkheid
nr. 58 De financiën van de Europese Unie
nr. 57 Het VN-Verdragssysteem voor de Rechten van de Mens: stapsgewijze versterking in een politiek geladen context
nr. 56 Inzet van de krijgsmacht, wisselwerking tussen nationale en internationale besluitvorming
nr. 55 Met het oog op China: op weg naar een volwassen relatie
nr. 54 De OESO van de toekomst
nr. 53 Benelux, nut en noodzaak van nauwere samenwerking
nr. 52 Europa een prioriteit!
nr. 51 De rol van NGO's en bedrijven in internationale organisaties
nr. 50 Private sector ontwikkeling en armoedebestrijding
nr. 49 Terrorismebestrijding in mondiaal en Europees perspectief
nr. 48 Maatschappij en krijgsmacht
nr. 47 Het nucleaire non-proliferatieregime: het belang van een geïntegreerde en multilaterale aanpak
nr. 46 Energiek buitenlands beleid, energievoorzieningszekerheid als nieuwe hoofddoelstelling
nr. 45 Nederland in de veranderende EU, NAVO en VN.
nr. 44 De nieuwe oostelijke buurlanden van de Europese Unie
nr. 43 Migratie en Ontwikkelingssamenwerking; de samenhang tussen twee beleidsterreinen
nr. 42 De invloed van cultuur en religie op ontwikkeling; stimulans of stagnatie?
nr. 41 De hervormingen van de Verenigde Naties: het rapport Annan nader beschouwd.
nr. 40 De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
nr. 39 Dienstenliberalisering en ontwikkelingslanden: leidt openstelling tot achterstelling?
nr. 38 De Verenigde Naties en de Rechten van de Mens
nr. 37 Vervolgadvies Turkije: de weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie
nr. 37 Addendum: De opstelling van de Europese Unie ten aanzien van Turkije van 1963 tot juni 2004
nr. 36 Preëmptief optreden
nr. 36 Addendum bij advies no. 36
nr. 35 Falende Staten: een wereldwijde verantwoordelijkheid
nr. 34 Nederland en crisisbeheersing; drie actuele aspecten
nr. 33 De Raad van Europa; Minder en (nog) beter
nr. 32 Vervolgadvies. Een brug tussen burgers en Brussel; naar meer legitimiteit en slagvaardigheid voor de Europese Unie.
nr. 31 Militaire samenwerking in Europa; mogelijkheden en beperkingen.
nr. 30 Een mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamenwerking
nr. 29 Pro-Poor Growth in de bilaterale partnerlanden in Sub-Sahara Afrika. Een analyse van strategieën tegen armoede.
nr. 28 De Amerikaanse plannen voor raketverdediging nader bekeken; voors en tegens van bouwen aan onkwetsbaarheid
nr. 27 Een brug tussen burgers en Brussel; naar meer legitimiteit en slagvaardigheid voor de Europese Unie
nr. 26 Nederland en de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa in 2003: rol en richting
nr. 25 Integratie van gendergelijkheid: een zaak van verantwoordelijkheid, inzet en kwaliteit
nr. 24 Een conventie of een conventionele voorbereiding: de Europese Unie en de IGC 2004
nr. 23 Commentaar op de notitie mensenrechten 2001
nr. 22 De wereldconferentie tegen racisme en de problematiek van rechtsherstel
nr. 21 Registratie van gemeenschappen op het gebied van godsdienst of overtuiging
nr. 20 Europese militair-industriële samenwerking
nr. 19 Een gelaagd Europa. De verhouding tussen de Europese Unie en subnationale overheden
nr. 18 Geweld tegen vrouwen: Enkele rechtsontwikkelingen
nr. 17 De worsteling van Afrika: Veiligheid, Stabiliteit en Ontwikkeling
nr. 16 Defensie-onderzoek en parlementaire controle
nr. 15 Een Europees Handvest voor grondrechten?
nr. 14 Enkele lessen uit de financiële crises van 1997 en 1998.
nr. 13 Humanitaire Interventie
nr. 12 De IGC 2000 en daarna, op weg naar een Europese Unie van dertig lidstaten
nr. 11 Het functioneren van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens
nr. 10 De ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie in de jaren negentig - Van onveilige zekerheid naar onzekere veiligheid
nr. 9 Naar rustiger vaarwater: Een advies over betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie
nr. 8 Asielinformatie en de Europese Unie
nr. 7 Commentaar op de criteria voor structurele bilaterale hulp
nr. 6 Humanitaire Hulp: naar een nieuwe begrenzing
nr. 5 Europa Inclusief II
nr. 4 Universaliteit van de rechten van de mens en culturele verscheidenheid
nr. 3 De doodstraf en de rechten van de mens; recente ontwikkelingen
nr. 2 Conventionele wapenbeheersing; dringende noodzaak, beperkte mogelijkheden
nr. 1 Europa inclusief
Briefadviezen
nr. 33 Internationaal Klimaatbeleid
nr. 32 Briefadvies: De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld
nr. 31 Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen
nr. 30 Briefadvies: Associatieovereenkomst EU-Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie
nr. 29 Briefadvies 'Toekomst ODA'
nr. 28 De toekomst van Schengen
nr. 27 Financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling
nr. 26 De EU-gasafhankelijkheid van Rusland: hoe een geïntegreerd EU-beleid dit kan verminderen
nr. 25 Ontwikkelingssamenwerking: meer dan een definitiekwestie
nr. 24 Met kracht vooruit: reactie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken op de beleidsbrief 'Respect en recht voor ieder mens'
nr. 23 Naar een versterkte sociale dimensie van de Europese Unie
nr. 22 Kabinetsformatie 2012: krijgsmacht in de knel
nr. 21 De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering
nr. 20 Nucleair programma van Iran: naar de-escalatie van een nucleaire crisis
nr. 19 Naar een versterkt financieel-economisch bestuur in de EU
nr. 18 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: beschermer van burgerlijke rechten en vrijheden
nr. 17 Kabinetsformatie 2010
nr. 16 Ontwikkelingssamenwerking: nut en noodzaak van draagvlak
nr. 15 Oostelijk Partnerschap
nr. 14 Klimaatverandering en Veiligheid
nr. 13 Een ombudsman voor ontwikkelingssamenwerking
nr. 12 Reactie op de mensenrechtenstrategie 2007
nr. 11 Terrorismebestrijding in Europees en internationaal perspectief. Interim-advies over het folterverbod.
nr. 10 De EU en de band met de Nederlandse burger
nr. 9 Reactie op het Sachs-rapport. Hoe halen wij de Millennium Doelen?
nr. 8 De ontwerp-declaratie inzake de Rechten van Inheemse Volken; van impasse naar doorbraak?
nr. 7 Van Binnengrenzen naar Buitengrenzen: ook voor een volwaardig Europees Asiel- en migratiebeleid in 2009
nr. 6 Resultaat Conventie inzake adviezen 24, 27 en 32
nr. 5 Nederlands voorzitterschap EU 2004
nr. 4 De toekomst van de Europese Unie
nr. 3 Handvest Grondrechten
nr. 2 VN-Comité tegen Foltering
nr. 1 Uitbreiding Europese Unie
Persberichten
2019-07-19 AIV: Europees leiderschap noodzakelijk bij VN-Klimaattop in New York
2019-07-02 AIV: geef mensenrechten een centrale plaats in duurzame ontwikkeling.
2019-06-26 Adviesraad: Nederland en de EU moeten strategischer optreden in relatie tot China
2019-01-31 Hoog tijd voor nieuwe kernwapenonderhandelingen
2018-09-07 AIV: Coalitievorming na Brexit vraagt koerswending en nieuwe partners
2018-07-10 AIV: Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van het Koninkrijk
2017-11-10 NAVO onvoldoende toegerust voor kerntaak
2017-08-18 Adviesraad: Verdere versterking EMU nodig om eurozone crisisbestendig te maken
2017-06-23 Adviesraad: Gevolgen van globalisering voor democratie onderschat
2017-05-24 AIV: De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld: een pleidooi tot versterking
2017-03-22 Adviesraad: Ook na Brexit nauw blijven samenwerken met het VK
2017-03-10 Adviesraad: Krijgsmacht ernstig verwaarloosd
2016-12-08 Associatieovereenkomst EU-Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie
2016-08-11 De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen
2016-06-09 Hoogste tijd voor forse investeringen in veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika
2016-04-04 Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten
2016-03-11 Regio's steeds belangrijker, mate van inspraak blijft achter
2016-03-07 De toekomst van Schengen
2015-11-24 Verschillende routes in de EU-samenwerking
2015-10-30 Adviesraad: inzet van autonome wapens moet altijd onder menselijke controle plaatsvinden
2015-10-28 Europese veiligheid heeft baat bij permanente defensiesamenwerking
2015-05-18 Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof
2015-05-13 Voortzetting ACS-EU-samenwerking biedt voldoende perspectief
2015-05-11 Financiering duurzame ontwikkelingsagenda stelt eisen aan coördinatie
2014-12-19 Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht
2014-11-12 Dialoog en pragmatisme, leidraad voor beleid in de Arabische regio
2014-10-07 Meer aandacht nodig voor de Arctische regio
2014-09-11 Internationaal financieel stelsel: op de schop of buitenspel?
2014-06-13 Verminder de gasafhankelijkheid van Rusland!
2014-04-24 Politici moeten uitgesproken keuzes maken over Europa
2014-02-25 Europese Unie kan en moet meer doen voor rechtsstaat in de lidstaten
2014-01-25 Opmars Azië
2013-06-24 De Europese Unie moet krachtiger sociaal beleid voeren
2013-06-17 Criminaliteit, corruptie en instabiliteit
2013-04-25 Adviesraad bepleit nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking
2013-04-16 AIV pleit voor eigen rol Nederland en EU bij vredesproces Midden-Oosten
2013-03-25 Ontwikkelingssamenwerking via klassieke kanalen is achterhaald
2012-11-27 Wie zaait zal oogsten: effectieve Nederlandse belangenbehartiging in Europa vergt nieuwe relatie met het Europees Parlement
2012-10-15 Verschuivende armoedepatronen in de wereld vergen aanpassing Nederlands ontwikkelingsbeleid
2012-06-14 De Arabische regio, een onzekere toekomst
2012-04-19 Adviesraad bepleit de-escalatie nucleaire crisis Iran
2012-04-16 De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering
2012-02-15 Stabiliteit Eurozone vergt sterker financieel-economisch EU-bestuur
2012-02-10 Meer defensiesamenwerking is bittere noodzaak
2012-01-17 Ernstige digitale aanvallen kunnen een gewapend conflict veroorzaken
Overige publicaties
2019-07-08 Jaarverslag AIV over 2018
2018-11-02 Verslag AIV-themabijeenkomst 'Artificial Intelligence: wie heeft de macht?'
2018-10-01 Verslag discussiebijeenkomst 1 oktober 2018 'The European Union after Brexit. Who will become the new allies of the Netherlands?'
2018-06-08 Jaarverslag AIV over 2017
2017-11-14 Verslag publieksdebat 14 november 2018 n.a.v. AIV-advies 'De wil van het volk. Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa'
2017-09-28 Verslag discussiebijeenkomst 28 september 2017 n.a.v. AIV-advies inzake de EMU
2017-06-08 Jaarverslag AIV over 2016
2016-11-28 Verslag AIV-themabijeenkomst 14 oktober 2016: Advisering in een sterk veranderde internationale en maatschappelijke context
2016-09-08 Jaarverslag AIV over 2015
2016-03-03 Report on the seminar on changing perspectives of political relations in Europe, 13 November 2015
2016-02-12 Verslag Seminar 12 februari 2016 n.a.v. AIV-advies 'Inzet van snelle reactiemachten'
2015-07-13 Evaluatieverslag AIV 2006 - 2014
2015-07-07 Jaarverslag AIV over 2014
2015-02-03 Verslag seminar 28 november 2014 over AIV-advies 'De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?
2014-08-20 Verslag AIV-Themadag 2013: De werking van het internationale financiële stelsel
2014-06-26 Jaarverslag AIV over 2013
2013-06-10 Jaarverslag AIV over 2012
2013-03-19 Jaarverslag AIV over 2011
2013-02-06 Verslag AIV-Themadag 2011: Politiek, Populisme en Particularisme
2011-06-16 Jaarverslag AIV over 2010
2011-05-25 Verslag conferentie 'Power shifts in a changing world order' 4 februari 2011
2011-01-12 Verslag AIV-Themadag 2010: Prioriteiten voor een toekomstig buitenlands beleid
2010-05-19 Jaarverslag AIV over 2009
2010-02-02 Verslag AIV-Themadag 2009: Universaliteit van de Rechten van de Mens in een Veranderende Wereld
2009-07-05 Jaarverslag AIV over 2008
2009-01-30 Verslag symposium over de relatie EU en Rusland op 27 oktober 2008 (alleen in het Engels beschikbaar)
2008-10-16 Verslag AIV-Themadag 2008: De Europese Unie na Lissabon
2008-06-30 Jaarverslag AIV over 2007
2008-06-09 Verslag AIV-Themadag 2007: Naar een ander buitenland
2007-08-02 Jaarverslag AIV over 2006
2006-08-07 Jaarverslag AIV over 2005
2006-07-06 Evaluatieverslag AIV 2002-2005
2005-10-06 Evaluatieverslag AIV 1998-2002
2005-10-06 Jaarverslag AIV over 2002
2005-10-06 Jaarverslag AIV over 2003
2005-10-06 Jaarverslag AIV over 2004