Verminder de gasafhankelijkheid van Rusland!

13 juni 2014

VERMINDER DE GASAFHANKELIJKHEID VAN RUSLAND!

Adviesraad: EU moet werk maken van een gezamenlijk energiebeleid


Den Haag, 13 juni 2014

Voor de aankomende winter zal de EU maatregelen moeten hebben genomen om de gasafhankelijkheid te verminderen van de lidstaten die voor 50% of meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Dit constateert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een vandaag uitgebracht rapport. Het belangrijkste middel hiervoor is het vergroten van connecties binnen het pijpleidingennetwerk binnen de EU en extra gasopslag. Ook de toename van reverse flows, die zorgen dat gas in twee richtingen door pijpleidingen kan stromen, is hierbij van belang. Goede resultaten zijn al geboekt, maar betere verbindingen tussen Oost- en West-Europa zijn gewenst.

De crisis rond de Krim en Oekraïne heeft de aandacht gevestigd op de energieafhankelijkheid van de Europese Unie (EU) van Rusland. Gemiddeld betrekt de EU circa een kwart van de gasinvoer uit Rusland waarbij een aantal oostelijk gelegen lidstaten voor 50% of meer afhankelijk is van Russisch gas. Deze afhankelijkheid maakt de EU als geheel kwetsbaar voor politieke druk vanuit Rusland. Dit vormt volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een grote belemmering voor de EU om op adequate wijze te reageren op de ontwikkelingen in de huidige crisis in Oekraïne.

Voor de lange termijn ziet de AIV mogelijkheden voor diversificatie. Het gaat niet enkel om alternatieve routes van pijpleidingen om Oekraïne heen, maar ook om andere bronnen (zoals Azerbeidzjan, Cyprus en Noord Afrika) en andere types gas, zoals vloeibaar gas (LNG). Hiervoor moeten nieuwe pijpleidingen worden aangelegd en LNG-terminals gebouwd. Het is evident dat geopolitieke overwegingen een prominente plaats moeten innemen in deze investeringsbeslissingen, zowel op nationaal als op EU-niveau. De AIV bepleit een steviger rol op Europees niveau voor de Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid.

De EU heeft dringend behoefte aan een geïntegreerd EU-energiebeleid. De AIV is van mening dat de regeringsleiders tijdens de Europese Raad eind deze maand actie moeten ondernemen. In concreto betekent dit een snelle implementatie van het Derde Energie Pakket (liberalisering van de energiemarkt) en het nemen van besluiten over de energievoorstellen van de Europese Commissie die eind mei zijn gepubliceerd. Deze voorstellen bevatten belangrijke stappen voor het creëren van energieveiligheid voor de Europese Unie.