Financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling

30 april 2015 - nr.27
Samenvatting

Aanbevelingen

De aanstaande Financing for Development conferentie in Addis Abeba heeft tot doel om afspraken te maken over de financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling. De AIV doet de volgende aanbevelingen:

 • Nederland dient krachtig te pleiten voor het aan de orde stellen van financiële coherentie als terugkerend aandachtspunt bij overleg over de financiering van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling.
   
 • Er is behoefte aan meer transparantie in het internationale financiële verkeer. Nederland moet aandringen op het uitwerken van kaders om alle relevante financiële stromen zo goed mogelijk in kaart te brengen, inclusief ODA en andere officiële hulpgelden, private stromen en (illegale) uitstroom van kapitaal.
   
 • Versterking van internationale en nationale fiscale regelgeving is nodig met het oog op het aanpakken van internationale belastingontwijking en -ontduiking en illegale overdrachten. Hiermee verband houdend dient Nederland haar steun uit te spreken voor het verder operationeel maken inzake transfer pricing van ECOSOC's Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters.
   
 • Nederland kan deskundigheid en financiële steun aanbieden om de binnenlandse financiële situatie van ontwikkelingslanden te verbeteren door het verder vergroten van de capaciteit voor de inning, verantwoording en transparantie van de uitstroom van kapitaal.
   
 • Voor wat betreft de monitoring en coördinatie van financiële stromen voor de toekomstige agenda voor duurzame ontwikkeling moet Nederland zijn positie aanwenden voor het bepleiten van een verankering op multilateraal VN-niveau. Het voorstel zou zijn om dit de vorm te laten aannemen van jaarlijks overleg met direct betrokken instellingen zoals het IMF, de Wereldbank en de UNCTAD. Dergelijke afstemming zou onder auspiciën van ECOSOC kunnen worden georganiseerd naast (of als expliciet onderdeel van) het reeds bestaande High Level Political Forum on Sustainable Development dat rapporteert aan de Algemene Vergadering van de VN.

Adviesaanvraag
Het AIV-briefadvies is op eigen initiatief uitgebracht.
Regeringsreacties
Persberichten

FINANCIERING DUURZAME ONTWIKKELINGSAGENDA STELT EISEN AAN COORDINATIE
 

Den Haag, 11 mei 2015

Dit jaar zal de internationale gemeenschap een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling vaststellen. Die zal forse investeringen vergen, ook van het bedrijfsleven. Vanwege de omvang en verscheidenheid aan financiële middelen zullen hoge eisen worden gesteld aan coördinatie in internationaal verband. De Adviesraad Internationale Vraagstukken pleit voor verankering op multilateraal niveau.

De toekomstige voor duurzame ontwikkeling volgt op de millenium development goals die vijftien jaar lang als leidraad golden voor internationale ontwikkelingsinspanningen. De nieuwe agenda is breed van opzet en niet enkel gericht op het Zuiden. Het vormt een verplichting voor alle landen, rijk én arm, om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het beëindigen van armoede en om duurzame en vreedzame samenlevingen op te bouwen.

De behoefte aan financiering zal enorm zijn. Naast officiële ontwikkelingshulp en andere publieke middelen wordt een beroep gedaan op investeringen door het bedrijfsleven. Er zal gezocht worden naar nieuwe vormen van financiering zoals nationale en internationale belastingen en manieren om particuliere geldstromen zoals remittances meer en beter in te zetten voor duurzame ontwikkelingsdoeleinden. Vanwege de omvang en verscheidenheid aan financiële middelen zal een cruciale rol zijn weggelegd voor coördinatie in internationaal verband. De vrees bestaat dat het huidige financiële stelsel die uitdaging niet zonder meer aan kan.

Het briefadvies wijst op het gevaar van financiële incoherentie, bijvoorbeeld als gevolg van uiteenlopende belangen tussen maatschappelijk en financieel rendement of het risico van een oplopende schuldenlast wanneer een land leningen aangaat die onvoldoende productief worden aangewend. In het licht hiervan bepleit de AIV dat Nederland het belang van financiële coherentie blijft benadrukken tijdens overleg over financiering van de toekomstige agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook moet Nederland initiatieven ondersteunen die aansturen op grotere transparantie van het totaal van alle ontwikkelingsrelevante geldstromen, inclusief de (illegale en negatieve) uitstroom van kapitaal uit ontwikkelingslanden.

Voor wat betreft monitoring en coördinatie moet Nederland zijn positie aanwenden voor het bepleiten van verankering op multilateraal niveau in een orgaan dat jaarlijks zoveel mogelijk relevante partijen bij elkaar brengt en dat nauw verbonden is aan het High Level Political Forum on Sustainable Development dat rapporteert aan de Algemene Vergadering van de VN.