Advies over veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

Europa, dus ook Nederland, wordt direct bedreigd door de veiligheidsrisico’s afkomstig uit Noordelijk Afrika (Noord-Afrika, de Sahel, West-Afrika en de Hoorn van Afrika): terrorisme en religieus extremisme, drugs- en mensensmokkel, proliferatie van wapens en grote migratiestromen. De AIV gaat er vanuit dat deze risico’s voorlopig niet zullen verdwijnen, ook al omdat de klimaatverandering en de sterke bevolkingsgroei in Afrika (prognoses voorspellen een groei van 1,2 miljard inwoners nu naar 4,4 miljard in 2100) de veiligheidssituatie in Noordelijk Afrika verder onder druk zullen zetten. Daarom adviseert de AIV het kabinet– in het vandaag gepubliceerde advies ‘Veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika’ - aanzienlijk meer financiële middelen aan te wenden voor een intensivering van het geïntegreerde veiligheids- en stabiliteitsbeleid ten behoeve van Noordelijk Afrika. De  AIV beveelt daarbij aan de investeringen in werkgelegenheid in Noordelijk Afrika fors te vergroten.