Briefadvies 'Toekomst ODA'

1 november 2016 - nr.29
Samenvatting

Nederland dreigt de internationale norm om 0,7% van het nationale inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking los te laten. Dit blijkt uit ramingen in de jongste nota van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Door afspraken in het huidige Regeerakkoord zal de begroting voor ODA (officiële ontwikkelingshulp) de komende jaren afnemen tot 0,45% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI).

De neerwaartse bijstelling staat op gespannen voet met het toenemende belang van internationale samenwerking. Naar het oordeel van de AIV zal er behoefte zal blijven aan een (omvangrijk) budget om armoede wereldwijd te helpen uitbannen, oorzaken van migratie weg te nemen, vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen en om substantieel bij te dragen aan de uitvoering van het klimaatverdrag en de internationale 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling.

Uiteraard heeft de AIV begrip voor buitengewone omstandigheden die leiden tot een tijdelijke aanpassing van de begroting. Maar indien de aanpassing structureel van karakter wordt – en daarmee verheven tot een drastisch afwijkende koers – mag verwacht worden dat deze koerswijziging politiek geagendeerd wordt en expliciet onderwerp van maatschappelijk debat en van politieke besluitvorming.

De AIV bepleit dat de besluitvorming over het ODA-budget wordt ingekaderd en voorzien van een expliciete koers waarin niet alleen voor de politiek, maar ook voor maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de diplomatie duidelijk wordt welke rol Nederland wenst te blijven spelen in ontwikkelingssamenwerking.

Adviesaanvraag
Regeringsreacties
Persberichten