Adviesaanvraag over 'Regulering van online content'

De minister van Buitenlandse Zaken heeft de AIV op 27 mei 2019 advies gevraagd over regulering van online content. De laatste tijd groeien de zorgen over online content (datgene wat door gebruikers op het internet gedeeld wordt) waar een dreiging van uitgaat - van bijvoorbeeld kwetsbare groepen in de samenleving, democratische processen of de zittende macht - en de verspreiding ervan. Gevraagd wordt om in het advies voortbouwend op AIV-advies ’Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ antwoord te geven op onder meer de volgende vragen: Op welke internationale ontwikkelingen omtrent regulering van online content en verspreiding ervan, inclusief in het multilaterale domein, moet Nederland waakzaam zijn? Welke handelingsopties heeft Nederland? Hoe kan regulering mensenrechteninclusief worden vormgegeven zodat democratische waarden en mensenrechten gewaarborgd worden op het internet? Op welke manieren kan richting en sturing worden gegeven aan private Internetbedrijven als belangrijke actor bij het uitvoeren van regulering?