Over de AIV

Taak

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

De adviezen worden op verzoek van de regering of de Staten-Generaal uitgebracht, of op eigen initiatief van de AIV. Alle adviezen worden aangeboden aan de meest betrokken bewindslieden en aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De meest betrokken bewindslieden zijn de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij moeten binnen drie maanden een regeringsreactie naar de Staten-Generaal sturen. De adviesaanvragen, de adviezen en de regeringsreacties zijn openbaar.

Structuur

De AIV is een overkoepelende raad waaronder vier permanente commissies functioneren. Dit zijn de commissie mensenrechten (CMR), vrede en veiligheid (CVV), ontwikkelingssamenwerking (COS) en Europese integratie (CEI).

Met zijn rapporten draagt de AIV bij aan het politieke en maatschappelijke draagvlak en debat over het buitenlands beleid. Ook wordt dat debat gestimuleerd door in of na afloop van een adviestraject een seminar of een rondetafel­bijeenkomst te organiseren of door interviews of bijdragen te publiceren in dag- en vakbladen.

De AIV kenmerkt zich door een geïntegreerde benaderings­wijze, waarbij de deskundigheid van de verschillende perma­nente commissies bij elkaar wordt gebracht. Zo mogelijk worden dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende terreinen van de vaste commissies. Op deze wijze kan beter worden ingespeeld op voor Nederland belangrijke internatio­nale ontwikkelingen.

Werkwijze

De adviezen worden voorbereid door één van de permanente commissies of door een werkgroep waarin deskundigen uit de verschillende commissies zijn samengebracht. Elk advies wordt door de AIV vastgesteld voor het wordt aangeboden aan de regering en de Staten-Generaal.

Alle adviezen worden in het Nederlands en het Engels gepubliceerd. Afhankelijk van het onderwerp worden de adviezen soms ook in andere talen vertaald. Alle adviezen zijn gratis te verkrijgen.

Geschiedenis

De AIV is van start gegaan (in voorlopige vorm) op 1 januari 1997, en heeft een wettelijke basis gekregen op 1 januari 1998 (deze wet dateert vam 18 maart 1998). Wet AIV(1).pdf. Deze wet is gebaseerd op de Kaderwet voor Adviescolleges van 1996. Kaderwet adviescolleges.pdf

In de AIV is de kennis en ervaring gebundeld van drie eerdere adviesraden, waarvan de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), opgericht in 1964, de oudste is. Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen was de eerste voorzitter van deze raad. De andere twee voorlopers zijn de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (ACM), uit 1983, en de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) uit 1985.

Wegens de grote betekenis van de Europese samenwerking voor het Nederlandse buitenlandse beleid is bij de oprichting van de AIV ook een Commissie Europese Integratie (CEI) gevormd.

Leden Adviesraad Internationale Vraagstukken

Voorzitter

Prof.mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer

Vicevoorzitter

Prof.dr.ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Leden

Prof.mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren
Prof.dr. J. (Joyeeta) Gupta
Prof.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Prof.dr. L.J. (Luuk) van Middelaar
Prof.dr. M.E.H. (Mirjam) van Reisen
Drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho
LGen b.d. M.L.M. (Marcel) Urlings
 

Ereleden

Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Prof.dr. A. (Alfred) van Staden

Secretaris

Drs. M.E. (Marja) Kwast-van Duursen

Leden Commissie Europese Integratie

Voorzitter

Prof.dr. L.J. (Luuk) van Middelaar

Vicevoorzitter

Drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

Leden

Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg
Dr. F.A.W.J. (Femke) van Esch
Prof.dr. S.C.W. (Sylvester) Eijffinger
Prof.dr. M.O. (Madeleine) Hosli
Mr.drs. M. (Marnix) Krop
Prof.dr. C.W.A.M. (Kees) van Paridon
Dr. A. (Adriaan) Schout
Dr. M.L.L. (Mathieu) Segers
Prof.mr.drs. L.A.J. (Linda) Senden
Mr. C.G. (Carlo) Trojan
Mr. M.C.B. (Mirella) Visser
Mr. N.P. (Niek) van Zutphen

Secretaris

Mr.drs. A.R. (André) Westerink

Leden Commissie Mensenrechten

Voorzitter

Prof.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Vicevoorzitter

Prof.mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren

Leden

Prof.dr. K.C.J.M. (Karin) Arts
Prof.mr.dr. M.S. (Maurits) Berger
Prof.dr. Y.M. (Yvonne) Donders
Prof.mr. J.H. (Janneke) Gerards
Mr. A.P. (Arjan) Hamburger
A.J.M. (Ton) Heerts
Prof.dr.mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers
Prof.dr. R.A. (Rick) Lawson
Prof.mr. B.E.P. (Egbert) Myjer
Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Mr. N. (Naema) Tahir

Secretaris

Drs. R.A.G. (Robert) Dekker MSc

Leden Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Voorzitter

Prof.dr. M.E.H. (Mirjam) van Reisen

Vicevoorzitter

Prof.dr. J. (Joyeeta) Gupta

Leden

Dr. B.S.M. (Bernard) Berendsen
J. (Jack) van Ham
Prof.dr. R.E. (Rolph) van der Hoeven
Drs. M. (Manuela) Monteiro
Dr. A.O. (Antony) Ong'ayo MSc
Prof.dr. J.B. (Hans) Opschoor
Mr. J.N.M. (Koos) Richelle
M. (Marieke) Schouten MSc
Drs. E.N. (Elisabeth) van der Steenhoven
Drs. A.H.J. (André) Veneman

Secretaris

Drs. M.M. (Marenne) Jansen

Leden Commissie Vrede en Veiligheid

Voorzitter

Prof.dr.ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Vicevoorzitter

LGen b.d. M.L.M. (Marcel) Urlings

Leden

Prof.dr. E. (Edwin) Bakker
Drs. D.J. (Dirk) Barth
Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn
Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn
Prof.dr. J. (Ko) Colijn
Dr. N. (Nikolaos) van Dam
Dr. N. (Nienke) de Deugd
Dr. M. (Margriet) Drent
Prof.dr. I. (Isabelle) Duyvesteyn
Jhr. P.C. (Pieter) Feith
Dr. A.R. (Rem) Korteweg
LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink

Secretaris

J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA

Samenstelling staf en adresgegevens

Secretariaat van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Drs. M.E. (Marja) Kwast-van Duursen, Secretaris AIV
tel. 070 - 348 5326
E-mail:  marja.kwast@minbuza.nl

Mr.drs. A.R. (André) Westerink, Secretaris Commissie Europese Integratie (CEI)
tel. 070 - 348 5175
E-mail:  ar.westerink@minbuza.nl

Drs. R.A.G. (Robert) Dekker MSc, Secretaris Commissie Mensenrechten (CMR)
tel. 070 - 348 5950
E-mail: robert.dekker@minbuza.nl

Drs. M.M. (Marenne) Jansen, Secretaris Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS)
tel. 070 - 348 5152
E-mail: marenne.jansen@minbuza.nl

J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA, Secretaris Commissie Vrede en Veiligheid (CVV)
tel. 070 - 348 5830
E-mail: janwillem.glashouwer@minbuza.nl

I. (Irene) van der Winkel, Medewerker secretariaat

tel. 070 - 348 6060
E-mail:  irene-vander.winkel@minbuza.nl

F. (Fabiola) San Martín Lopez, Medewerker secretariaat
tel. 070 - 348 5108
E-mail:  fabiola.lopez@minbuza.nl

Staf Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Rijnstraat 8
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

tel: 070 - 348 6060 / 5108
aiv@minbuza.nl
www.aiv-advies.nl
www.aiv-advice.nl

(stand van zaken per april 2019)