Financiering duurzame ontwikkelingsagenda stelt eisen aan coördinatie

11 mei 2015

Den Haag, 11 mei 2015

Dit jaar zal de internationale gemeenschap een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling vaststellen. Die zal forse investeringen vergen, ook van het bedrijfsleven. Vanwege de omvang en verscheidenheid aan financiële middelen zullen hoge eisen worden gesteld aan coördinatie in internationaal verband. De Adviesraad Internationale Vraagstukken pleit voor verankering op multilateraal niveau.

De toekomstige voor duurzame ontwikkeling volgt op de millenium development goals die vijftien jaar lang als leidraad golden voor internationale ontwikkelingsinspanningen. De nieuwe agenda is breed van opzet en niet enkel gericht op het Zuiden. Het vormt een verplichting voor alle landen, rijk én arm, om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het beëindigen van armoede en om duurzame en vreedzame samenlevingen op te bouwen.

De behoefte aan financiering zal enorm zijn. Naast officiële ontwikkelingshulp en andere publieke middelen wordt een beroep gedaan op investeringen door het bedrijfsleven. Er zal gezocht worden naar nieuwe vormen van financiering zoals nationale en internationale belastingen en manieren om particuliere geldstromen zoals remittances meer en beter in te zetten voor duurzame ontwikkelingsdoeleinden. Vanwege de omvang en verscheidenheid aan financiële middelen zal een cruciale rol zijn weggelegd voor coördinatie in internationaal verband. De vrees bestaat dat het huidige financiële stelsel die uitdaging niet zonder meer aan kan.

Het briefadvies wijst op het gevaar van financiële incoherentie, bijvoorbeeld als gevolg van uiteenlopende belangen tussen maatschappelijk en financieel rendement of het risico van een oplopende schuldenlast wanneer een land leningen aangaat die onvoldoende productief worden aangewend. In het licht hiervan bepleit de AIV dat Nederland het belang van financiële coherentie blijft benadrukken tijdens overleg over financiering van de toekomstige agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook moet Nederland initiatieven ondersteunen die aansturen op grotere transparantie van het totaal van alle ontwikkelingsrelevante geldstromen, inclusief de (illegale en negatieve) uitstroom van kapitaal uit ontwikkelingslanden.

Voor wat betreft monitoring en coördinatie moet Nederland zijn positie aanwenden voor het bepleiten van verankering op multilateraal niveau in een orgaan dat jaarlijks zoveel mogelijk relevante partijen bij elkaar brengt en dat nauw verbonden is aan het High Level Political Forum on Sustainable Development dat rapporteert aan de Algemene Vergadering van de VN.