Kabinetsreactie op ’Coalitievorming na de Brexit’

Kabinetsreactie

Het kabinet stelt dat Nederland met het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk (VK) niet alleen een overwegend gelijkgezinde partner binnen de Unie verliest. Ook verandert de machtspolitieke balans in het voordeel van de overgebleven grote lidstaten. Kleine en middelgrote lidstaten die, net als Nederland, op veel dossiers een vergelijkbare stellingname hebben als het VK, zullen nog nadrukkelijker met elkaar moeten samenwerken. Het kabinet intensiveert daarom de inspanningen ten behoeve van meer gestructureerde coalitievorming, niet alleen met de Benelux, de Noordse, Baltische en Visegrad-landen, maar ook met onder meer Duitsland en Frankrijk. Klik hier voor de kabinetsreactie.

Het kabinet blijft zich inzetten voor verdieping van dergelijke coalities, maar is zich er ook van bewust dat de perceptie van exclusiviteit binnen de Unie (Noord tegen Zuid, of Oost tegen West) voorkomen moet worden. Het kabinet zal daarom warme, ‘inclusieve’ contacten blijven houden en coalities zoeken met alle lidstaten met vergelijkbare belangen, of dat nu gaat om principiële kwesties (bijvoorbeeld op het gebied van de Rule of Law), om specifieke materiële belangen of om initiatieven die de EU beter doen functioneren.

Coalitievorming is, zo stelt het kabinet, al lang onderdeel van de Nederlandse diplomatieke methode. Het is immers voor Nederland altijd noodzakelijk geweest om, vanwege de beperkte eigen militaire middelen of beperkt stemgewicht, naar coalities te zoeken om de eigen belangen zeker te stellen. Overigens moeten niet alleen andere landen, maar ook het Europees Parlement en de Europese Commissie vaker in een vroegtijdig stadium worden meegenomen in de Nederlandse overwegingen. Het kabinet onderkent het belang om op alle niveaus voldoende Nederlanders in dienst bij alle Europese instellingen te hebben. Het zet zich in om de geografische balans overeind te houden. Ook moet Nederland in een post-Brexit situatie nog meer investeren in de contacten met de Nederlandse en overige leden van het Europees Parlement, verantwoordelijk voor de voor Nederland belangrijke wetgevingsdossiers.

Het kabinet juicht het toe dat de AIV het belang onderkent van een goed gecoördineerde en ondersteunende diplomatie in de Europese hoofdsteden en dat daarvoor ook middelen vrijgemaakt moeten worden.

Het kabinet kan zich in brede zin vinden in de mogelijke coalitiepartners die de AIV noemt voor de beleidsdomeinen van de interne markt, het sociale domein, het klimaatbeleid en innovatie & onderzoek. Wat de EMU betreft, zal Nederland aansluiting blijven zoeken bij gelijkgezinde landen die waarde hechten aan een solide financieel beleid van de Unie en van haar lidstaten.

Advies

Het AIV-advies ‘Coalitievorming na de Brexit: allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt’ is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer en aangeboden aan Parlement en kabinet op 7 september 2018.

Klik hier voor het gehele advies.